Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemene voorwaarden

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Legends of tea producten zijn deze Algemene Leveringsvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Indien u deze Voorwaarden niet accepteert dan willen wij u vriendelijk verzoeken geen gebruik van deze site te maken.

Artikel 2: Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Legends of tea zijn vrijblijvend en Legends of tea behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Legends of tea. Legends of tea is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Legends of tea dit mee binnen korte tijd na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3: Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Legends of tea biedt verschillende betalingsmogelijkheden. Via Ideal en via credit card.

Valse bestellingen en oplichters: Legends of tea zal in dit geval de gegevens van betrokkenen doorgeven aan de politie. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, zal Legends of tea de prijzen hanteren van het moment van de bestelling. Voor iedere volgende bestelling of extra bestelling van de huidige bestelling wordt de nieuwe verhoogde prijs gehanteerd.

Indien u betaalt met een kadobon, welke onbeperkt geldig is, wordt het bedrag direct verrekend bij de ‘kassa’ als u een bestelling plaatst. Mocht u een hogere besteding hebben dan uw kadon aangeeft, dan kunt u bijbetalen via de verschillende betalingsmogelijkheden.

Artikel 4: Levering

Legends of tea zal de bestelling via DHL versturen op het door u aangegeven moment. Voor 12 uur besteld, morgen in huis. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Legends of tea is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de nalevering worden door Legends of tea gedragen. Na ontvangst van het product heeft u een afkoelingsperiode van 7 dagen om zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden en het product te retourneren of te ruilen. U dient dan binnen 7 dagen dit schriftelijk (via e-mail of brief) te melden en het product (in originele, complete en onbeschadigde verpakking) onbeschadigd, compleet en ongebruikt terug te sturen. Daarbij draagt uzelf de kosten en het risico van de retourzending. Artikelen waarvan de folie/zegel is verbroken, worden door Legends of tea niet retour genomen. Indien u reeds enige betaling heeft verricht, zal Legends of tea deze betaling binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde, in de originele staat als hierboven vermeld, terugbetalen. Legends of tea zal uitsluitend de aankoopprijs van het product vergoeden minus de gemaakte verzendkosten.

Artikel 5: Verzendkosten

U draagt bij in de verzendkosten voor bestellingen tot € 100,-. Deze bijdrage is € 4,95 Indien u een bestelling wilt ontvangen of laten versturen naar een ander land, maar altijd binnen Europa dan zullen de door pakketdienst vastgestelde tarieven gelden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Legends of tea verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7: Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Legends of tea geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Legends of tea garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8: Reclames en aansprakelijkheid

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Legends of tea daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, contact op te nemen met legends@legends-of-tea.com. Indien een product een gebrek vertoont, zal de fabrikant/importeur bepalen of het product herstelt of vervangen wordt. Indien aannemelijk is dat het gebrek aan u te wijten is of anderszins voor uw rekening en risico is, zal in overleg het product in dezelfde toestand teruggezonden worden en voor uw rekening worden vervangen. Waarbij de verzendkosten voor retourneren en opnieuw verzenden door Legends of tea voor uw rekening komen. Op de door Legends of tea geleverde producten zit volledige fabrieksgarantie conform de voorwaarden zoals betreffende fabrikant die stelt. Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Legends of tea. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Legends of tea kunnen worden uitgesloten.

Artikel 9: Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Legends of tea dan wel tussen Legends of tea en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Legends of tea, is Legends of tea niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Legends of tea.

Artikel 10: Persoonsgegevens

Legends of tea BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd met zorg vertrouwelijk worden behandeld. Alle gegevens die in het bestelformulier zijn ingevuld worden als persoonlijke gegevens beschouwd. Legends of tea zal uw persoonlijke gegevens gebruiken om de overeenkomst na te komen. De gegevens worden niet ter beschikking aan derden gesteld.

Artikel 11: Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Legends of tea ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Legends of tea gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Legends of tea kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12: Diversen

Indien u aan Legends of tea schriftelijk opgave doet van een adres, is Legends of tea gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Legends of tea schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Legends of tea gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Legends of tea deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Legends of tea in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Legends of tea vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Legends of tea is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

© Legends Tea 2018 Algemene voorwaarden Privacy